สาระน่ารู้

 
 

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน
 
 

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายโทร.191 , 123

ตำรวจท่องเที่ยวโทร.1155

ตำรวจทางหลวงโทร.1193

ศูนย์ควบคุมการจราจรโทร.1197

เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม กองปราบปรามโทร.1195

ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โทร.1691 , 0-2255-1133-6

สายด่วนอาชญากรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้โทร. 1340

ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร.1688

ศูนย์แจ้งอุบัติภัย กองทัพเรือโทร. 1696

แจ้งเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจโทร.1196

แจ้งเหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำโทร.1199

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยาโทร.199

แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ โทร.1650

แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุขโทร.1669

ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โทร.0-2354-8222

ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม. โทร.0-2226-4444

สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัย (ปภ.) ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.1784

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาลโทร.1554

หน่วยกู้ชีวิตวชิรพยาบาล โทร.4010 และ 4121

สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน โทร.1677

สถานีวิทยุ จส. 100โทร.1137, 0-2711-9151-8

สถานีวิทยุ สวพ. 91โทร.1644

ศูนย์วิทยุกรุงธนโทร.0-2455-0088

ศูนย์วิทยุรามาโทร.0-2246-0999

ศูนย์รับแจ้งเด็กหายโทร.0-22821815

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม. ตลอด 24 ชั่วโมงโทร.1555

 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

            แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
            แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
            ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
            สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
            ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
            กองปราบปราม โทร. 1195
            อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
            ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ โทร. 1199
            กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โทร. 1374
            ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีโทร. 1650
            กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784


สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

            ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300
            ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
            หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
            หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร โทร. 1555
            ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
            ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 1650
            สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
            ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โทร. 1691
            ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 1860


สายด่วนบริการทางการแพทย์


            สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
            สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
            ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
            สายด่วนองค์การอาหารและยา โทร. 1556
            สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 1665
            สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
            สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323
            สายด่วนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โทร. 1668


สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
            การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
            การประปานครหลวง โทร. 1125
            การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
            ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460


สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ

            ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192
            ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โทร. 1111
            สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. 1102
            กรมศุลกากร โทร. 1164
            สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166
            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171
            ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
            สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
            สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
            กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362
            สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
            สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 1361
            กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385
            กรมชลประทาน โทร. 1460
            สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506
            กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548
            ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
            กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
            กระทรวงพลังงาน โทร. 1649
            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
            ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676
            กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร. 1694
            กระทรวงการคลัง โทร. 1689
            กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน โทร. 1695
            กรมสรรพสามิต โทร. 1713
            กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765
            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 1767


สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

            สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต โทร. 1188
            ธนาคารออมสิน โทร. 1115
            ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357
            ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
            ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
            ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
            ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
            ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588
            ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595
            ธนาคารธนชาต โทร. 1770
            ธนาคารไทยธนาคาร โทร. 0-2626-7777
            ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777
            ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-2645-9000
            ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2285-1555
            ธนาคารนครหลวงไทย โทร. 0-2828-8000


สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง


            ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
            ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197
            กรมเจ้าท่า โทร. 1199
            องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1384
            บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490
            ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน โทร. 1543
            การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
            กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
            ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
            บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
            บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
            บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1566
            บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
            สหกรณ์แท็กซี่สยาม  โทร. 1661
            TAXI-RADIO โทร. 1681
            บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โทร. 0-2131-5700 ต่อ 1301
            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0-2132-9950
            การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 0-2269-319, 0-2269-3199
            กรมการบินพลเรือน โทร. 0-2286-0506, 0-2286-0594
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2537-9198
            การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โทร. 0-2938-3666
            บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 08-1821-3424

 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

            TOT โทร. 1100
            Hutch โทร. 1128
            AIS โทร. 1175
            TRUE โทร. 1331
            DTAC โทร. 1678


สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

            บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ โทร. 1113
            บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT โทร. 1133
            บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง  โทร. 1188

 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ

            สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย โทร. 181
            บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545
            สถานีวิทยุ จส.100 โทร. 1137
            สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644
            สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677
            สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761
            ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192
            ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359
            สายด่วนเมาไม่ขับ โทร. 1717
 
Home ดอกไม้ เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการแต่งภาพ สุขภาพ เคล็ดลับน่ารู้ สาระน่ารู้ ดวง สมุนไพร เมนูจานเด็ด ขนมหวาน น้ำพริก ผักเพื่อสุขภาพ