เอดะแดน.คอม
 
Home | ดอกไม้ | Gallery ภาพถ่าย | เทคนิคการถ่ายภาพ | เทคนิคการแต่งภาพ | สินค้าอุปกรณ์เสริมกล้อง | Wallpaper
 
 

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ โดย พระภิกษุ เย็นหมง ที่รวบรวมผืนดินท่อนซุง ไม้จากที่ต่างๆ และปัจจัย ก่อสร้างเป็นวิหาร ศาลา พระพุทธรูปปางต่าง ๆ เพื่อสักการบูชา ตามจิตอธิษฐานและคำปวารณาของท่าน ที่จะสร้าง วัดนิกายจีนมหายาน ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายจีนที่ยิ่งใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อเป็นสถานที่พึ่งทางใจ หรือสำหรับปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า เผยแผ่พุทธศาสนานิกายจีนในประเทศไทย ตลอดจนถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ และท้ายที่สุดคือเป็นสมบัติของลูกหลานและแผ่นดินไทย

การดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เมื่อ 14 ปีที่แล้ว บัดนี้ ปรากฏเป็น ศาลาโพธิญาณเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้ประทานนามจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และกำลังดำเนินการก่อสร้างวิหาร ศาลา โบสถ์ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวมทั้งหมด 5 หลัง ตาม 5 ธาตุคือ ธาตุดิน น้ำ ไฟ ไม้ ทอง ตามศาสตร์ความเชื่อจากจีนที่ว่า ธาตุทั้ง 5 เมื่ออยู่ร่วมกันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ศาลาโพธิญาณเฉลิมพระเกียรติ หรือ ศาลาเมตตาธรรมโพธิญาณ ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ พระประธานเรียกว่า ซำป่อฮุกโจ้ พระอวโลกิเตศวร (พระแม่กวนอิม) พระกษิติครรภ์โพธิ์สัตว์ (เรียงตามลำดับ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต) เทพเซียนต่างๆ และ 18 อรหันต์ ทำจากไม้ต่าง ๆ แกะสลักจากจีน เช่น ไม้แดง ไม้สัก ไม้พยุง ไม้เกาลัด พื้นเป็นไม้มะค่าแผ่นใหญ่ เป็นศาลาแห่งแรกที่แล้วเสร็จ หันหน้าสู่ทิศเหนือหรือปากน้ำเต้า และยังมีพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้ ทำจากไม้ทั้งต้น เป็นปางยืนสี่หน้าเหมือนพระพรหม ทั้ง 4 องค์ ๆ ละ 250 มือ รวม 1,000 มือ

1 2
 
กลับหน้าหลัก Gallery
 
 
easy tracking